De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor aankopen gedaan op www.shapenation.be bij Shapenation, onderdeel van Fitness & Nutrition ApS.

 

 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Shapenation: Overeenkomst wordt aangegaan met Fitness & Nutrition ApS, geregistreerd bij de Deense Kamer van Koophandel (Erhvervsstyrelsen) met nummer DK36735120 en kantoorhoudend te: Baldersbuen 1, 2640 HedehuseneDenemarken

1.3. Website: de website van Shapenation, te vinden onder de URL www.shapenation.be en alle bijbehorende subdomeinen.

1.4. Consument/ klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Shapenation.

1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Shapenation en consument, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.


 1. Toepasselijkheid 

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Shapenation zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Shapenation slechts bindend, indien en voor zover deze door Shapenation uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


 1. Tot standkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door Shapenation gestelde voorwaarden.

3.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Shapenation onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Shapenation het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Shapenation kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Shapenation bij dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
3.5. Het wijzigen of annuleren van orders door Klant dient telefonisch of per e-mail te worden verzocht en kan uiterlijk geschieden wanneer orders niet zijn verzonden. 


 1. Prijzen en verzendkosten 

4.1. Alle op de website en in andere van Shapenation afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Op www.shapenation.be geplaatste bestellingen kunnen uitsluitend worden geleverd aan een adres binnen Nederland. De verzendkosten voor de verzending bedragen €4,95 voor bestellingen tot €79. Voor bestellingen vanaf €79 zijn de verzendkosten gratis. 

4.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Shapenation kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Shapenation afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.4. Shapenation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


 1. Betaling

5.1. De klant dient betalingen aan Shapenation volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Shapenation is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


5.2. Klant ontvangt kort na plaatsing van de bestelling een orderbevestiging. Een factuur volgt uiterlijk 7 werkdagen later. Klant dient de verstrekte informatie na te gaan en zo spoedig mogelijk contact op te nemen indien orderbevestiging/factuur foutieve informatie bevat.  


 1. Levering

6.1. Zodra de bestelling door Shapenation is ontvangen, stuurt Shapenation de producten met inachtneming van het in lid 6.3. van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. Bestellingen die zijn geplaatst vóór 14:00 uur, worden nog dezelfde werkdag verzonden. 

6.2. Shapenation is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3. De verwachtte verzendtermijn bedraagt maximaal 24 uur vanaf het moment van bestelling.

6.4. De verwachtte levertermijn aan adressen binnen België bedraagt 3-4 werkdagen. De levering wordt uitgevoerd door DHL (pakketpunt of thuisbezorging) of GLS. De verzending is middels een toegestuurde trackingslink te volgen die via e-mail wordt verstuurd naar consument zodra de bestelling is verzonden. 

6.5. Indien Shapenation de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.6. Shapenation raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent Klachtenprocedure.

6.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over naar Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over naar de klant.

6.8 In het geval van niet tijdig opgehaalde producten, waarna artikelen worden geretourneerd aan de verzender, zal de verzending als een retour worden verwerkt. Indien Klant de artikelen alsnog wil ontvangen, dient hiervoor door Klant een nieuwe bestelling te worden geplaatst. 

 1. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is van toepassing op de klant, evenals de zakelijke klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Shapenation binnen 365 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van reden, kosteloos te ontbinden. 

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

- als de levering van een product bestaat uit verschillende leveringen of pakketten: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Shapenation draagt de kosten voor het retourneren. Retourneren is kosteloos voor Klant.

7.5. Een retourlabel is niet standaard inbegrepen in de verzending. Indien Klant  artikelen wenst te retourneren, dient contact te worden opgenomen met de klantenservice via klantenservice@shapenation.b (e-mail). Een digitaal retourlabel wordt dan toegezonden waarmee de artikelen via een DHL ServicePoint geretourneerd kunnen worden.

7.6. Supplementen zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht en kunnen niet worden geretourneerd.

7.7. Binnen de in lid 8.2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product uitsluitend gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, kenmerken en werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen uitvoeren.

7.8. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.9. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 8.2 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door schriftelijk (e-mail) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Shapenation kenbaar te maken van de aankoop af te zien. 

Het is ook mogelijk om binnen de in lid 8.2 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping is bijgesloten.
Bemerk dat indien Klant de retour rechtstreeks zonder informeren vooraf toestuurt, en dus gebruik maakt van het modelformulier voor herroeping, de retour uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door Klant door het warenhuis dient te zijn ontvangen. Indien Klant ervoor kiest de webshop te informeren aangaande de retour, dient dit informeren binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst door Klant te gebeuren en heeft Klant vanaf dat moment 14 dagen om de retourzending toe te laten komen bij het warenhuis.    

Artikelen dienen intact en voorzien van de originele verpakking en met vermelding van de klantgegevens en ordergegevens te worden geretourneerd aan:

Shapenation
Baldersbuen 1
2640 Hedehusene 
Denemarken


7.10. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, na ontvangst van de retourzending, worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Let op: er volgt geen bevestiging van de retourontvangst.8. Ruilen van artikelen 

8.1. Indien Klant artikelen wenst te ruilen, dient contact te worden opgenomen met de klantenservice via klantenservice@shapenation.be (e-mail). Indien mogelijk zullen de nieuwe artikelen worden toegestuurd zodra de retourzending van de originele bestelling is ontvangen.
 

 1. Productkwaliteit 

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Shapenation een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

9.2. Shapenation staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Shapenation er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient Klant binnen een redelijke termijn en zo snel mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt Shapenation daarvan in kennis te stellen.

9.4. Indien Shapenation de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.


 1. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande Productkwaliteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Shapenation, dan dient hij bij Shapenation schriftelijk een klacht in te dienen, met bijgevoegde foto’s van het defect. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden. 

10.2. Shapenation geeft Klant zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht een reactie op zijn klacht. 

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.


 1. Persoonsgegevens

10.1. Shapenation verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden.


 1. Overig

12.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in het land waar klant gevestigd is, of Denemarken, waar Shapenation is gevestigd. 

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Indien u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen heeft, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op: 


Shapenation, Baldersbuen 1, 2640 Baldersbuen, Denemarken


E-mail: klantenservice@shapenation.be
BTW-nummer: DK36735120